Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Reforma rolna w Polsce (1944)Reforma rolna w Polsce z 1944 – dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej, wydany 6 września 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Akt ten został wydany niezgodnie z ówcześnie obowiązującą Konstytucją kwietniową. Jednak o dobrach majątku martwej ręki (związków wyznaniowych) zadecydował Sejm Uchwałodawczy (Art. 2 część (1), podpunkt e) Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej) mówi o tym ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87). Został powołany Państwowy Fundusz Ziemi, któremu przekazano bez odszkodowania grunty wraz z inwentarzem oraz budynkami należące do Skarbu Państwa, obywateli niemieckich, zdrajców narodu oraz wszystkie majątki przekraczające 50 ha użytków rolnych bądź 100 ha powierzchni ogólnej. Na terenie województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego konfiskowano wszystkie gospodarstwa powyżej 100 ha bez względu na ilość gruntów użytkowanych rolniczo.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z